Videos


Maranao Sermon "Abdul Bashit Salem" 4so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...

Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 48,708
Added: 5 years
Runtime: 9:01
Comments: 20

Tags for this video:  Find more videos in the: "Entertainment"
Uploaded by: songrcarl
See more videos uploaded by songrcarl


Related Videos:

Maranao Sermon "Abdul Bashit Salem" 5
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 46768
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
Maranao Sermon " Abdul Bashit Salem " 3
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 93398
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
Maranao Wasyat 2014 by "Aleem Abdul Bashit Salem"
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 47383
-so bandingan mipantag ko kabagak sa Sambyang,kibagakun ko kabgay sa sadaqa ago dii ka pamakinuga ko mga ulama.
Ang Jesus Pelikula - Maranao / Maranaw / Ranao Wika The Jesus Film - Maranao / Maranaw Language
Rating Rating Rating Rating Rating
Views: 37620
Ang Kuwento ng Buhay at Times ni Hesus Kristo (Anak ng Diyos). Ayon sa Ebanghelyo ni Lucas. (Pilipinas) Maranao / Maranaw / Ranao Wika. Pagpalain...
Maranao Wasyat 2014 Alim Abdulbasit Salem
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 20193
MARANAO WASIYAT - ALEEM IBRAHEM PATANIE
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 18352
A Tribute to Aleem Ibrahem patanie..
Maranao Sermon " Abdul Bashit Salem " 1
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 75798
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
DEBATE - born again vs islam pastor fidel palima nataranta sa mga tanong ni ahmad barcelon
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 105336
debate islam vs born again AHMAD BARCELON. sda vs islam. christian vs islam
shaolin maranao version
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 41272
OSYAT para ko kathagompia o kakharomai
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 13471
One of the best sermons (osyat) for SUCCESSSFUL MARRIAGE, delivered in Maranao dialect by Alim Ansari (Abu Anas) Abdulmalik during the...
Maranao Sermon " Abdul Bashit Salem " 2
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 46424
so kapanolonun ko agama na mapiya.. thanks sa nag produce ng cd nito...
MARANAO MARAWI
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 138331
ESKULELAT - PART 2 MARANAO PRESENT EDUCATION PROBLEM: WHO DO THINK IS TO BE BLAME? THE CORRUPT GOVERNMENT OFFICIALS INCLUDING CHED? OR THE...
MARANAO WASYAT ALEEM MANSAWI "dariday" MIMBALAWAG
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 20066
World's Best Qur'an recitation three-time champion - Abdul Basit Imam Tumara 1
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 699565
khomeini and Erlynda DUET
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 236070
MARANAO SONG MORO ERLYNDA KHOMEINI esam of buadi puso buntong lds.sapot
MARANAO MARAWI
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 34797
ESKULELAT - PART 1 MARANAO PRESENT EDUCATION PROBLEM: WHO DO THINK IS TO BE BLAME? THE CORRUPT GOVERNMENT OFFICIALS INCLUDING CHED? OR THE...
WASYAT MARANAO BANDINGAN KO NARAKA BY:ALIM BASHER
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 15679
MARANAO MARAWI
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 19404
ESKULELAT - PART 4 MARANAO PRESENT EDUCATION PROBLEM: WHO DO THINK IS TO BE BLAME? THE CORRUPT GOVERNMENT OFFICIALS INCLUDING CHED? OR THE...
Erlynda in CEBU
Rating Rating Rating Rating Rating
Views: 55582
Erlynda in Cebu Part2: http://www.youtube.com/watch?v=aOh2Ehq7zXU&feature=plcp Erlynda in Cebu2...
MARANAO WASYAT: jamel pandapatan
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 26277
MARANAO WASYAT So thotolan ko datu a 3 i darodupa, go so sabaad a mga tao ko naraka, go so kapmbayadi ko 5 a sambayang,,,,,=)
Wasyat 2014 Aleem Abdul Bashet Salem Part2 @Malabang Alizeum Gym
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 10516
reading quran from philippine, lanao sur
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 243972
competation
maranao song: o papanok ka ko bo
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 339796
this song is dedicated to my mother... BAE HADJA NOR-ASIZA "RAGA" M. BASHER bae a labi sa GADUNGAN and the Basher FamiLy...
maranao version MISTA 2011/part3
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 149259
The Best Adhan Called At IIO ( Hawaii ) By Abderrahim Edghouch
Rating Rating Rating Rating Rating 
Views: 345676
http://www.facebook.com/abderrahimedghouch Adhan Call prayer beautiful Azan Edghouch Abderrahim Qur'an Quran Ankabo Sika Makam Saba Amazing Adan,...

Comments:

Author nash basagad (1 year)
ito ang tunay na wasyat, yong mga kapatid ko sa islam, na hindi niya
nagustuhan ang wasyat, dapat niyo maitindihan maunawaan anu sinasabi ni
aleem,

Author galbiko anwar (1 year)
dote+dote=dote

Author sahib hadjilatif (5 years)
sekaki eh betang, baboy ka, munapik ka, kaolog ka ko apoy ko naraka.
wasiyat anan, boda, dingka saboten ka baboy ka, kenaba ka muslim. aya
wasiyat na masakit angka makatadem, dingka ki soled sa surga so kiya
tarowangka sa betang si alim. talibhamad munapik ka, malaka ah cristian aso

Author hanuren09 (3 years)
parasakin ay nagostohan ko kahit comedy siya piro naboboksan nya ang puso
mo maraming salmat.

Author MrMahaseen (4 years)
kowaan tanoron so mangapipiya a kataro iyan a poon ko Allah naso mapepeniat
iyan a mapia go marata na katawan oto o Allah.

Author ajkenith (3 years)
benar ko pesinga si Aleem na aden a pekakowa tanoron a toma.

Author nor noor (1 year)
ma shaa allah! ka langun dan a osyat e, alim n langundan kapurotun so thoma
ago kai islami sukran alim sa manga usyat kaya a manga pipiya.

Author Kimberly nazh Santiago (3 years)
gyanan di pangosyat i aleem na mga bunar dun anan ka gyanan dun imanto e
kasasagadan sa masa imanto. sadun akie sa pukararangeta odi na di masosowat
sa wasyat yan aya na rilaan o allah. ka ino pun oto kararangetan ka
masusugat sa gyanan a wasyat.

Author sanny12ify (3 years)
mapia e mana a mga hodiat iyan pero ayabo a comment akunon na

Author yael laron (4 years)
salam ,,di tano a tanto a pakasobraan so katharo tano,,da reketano mapatot
i ba tano tharoa a kafir so tao o di na monafik,,,(al'muslimo ala
surutihim) giyaya n aleem na di patot oba tano pephakaitoa,,muslim sekanian
a lagid tano...................

Author sanny12ify (3 years)
grabeeee!!!! so aki so islam na kunaba kasandagan..kunaba ka kummedi..ka
mataan a so allah na kunaba disandag ko khapaguluga niyan ko pag tao niyan
sa naraka...so mohammad (sw) na igira di sermon na subrapun sa tigre ago
mapuro a military.. masa allah...

Author bravoost06 (4 years)
grabe ko piyakasisinga eh kapangosyat hahaha mr bean nga!!!

Author hitman Zamboanga (2 years)
Doti + doti equals poison ahahahaha

Author jhabbzkhiim08 (4 years)
wag kaung ganyan kahit nakakatawa payan c aleem..dapat suportahan natin sya
kc skanyan so dirktano di mangtoma

Author KoRnErS2007 (5 years)
bitang so mga alim

Author Riddick Casper (4 years)
@talibalhamad... nakonaa pangilaya nga a...kyatangaan a paki ilai nuka saya
bontal ka... sukami dun a mangilai ruka...ilai tabo a mga katharo ka
anan...

Author pinxjal (3 years)
somapion na aya nio ron kowaa.gyanan i kapamakineg sa wasiat no body is
perfect db?

Author kanakan splinter (2 years)
sanny12 pre so kasasabota koron na dinka commente so da masusub o pamikeran
ka ka ulama a di mangowasiat sadun sa taw a comment an ian so ulama na
laged oba nean sianka so nabi s.a.w ka opama o sa daawa tableg na bilhekma
ka khakowa q poso o mga pagtaw adun pman a karanget ogaid na adun a tariteb
ean sie ko kapangwasiatan o mangongowasiat balasangkaon o allah..salamat ko
comment ka

Embed Video:

URL 
Link 

Search Video

Top Videos

Top 100 >>>

Videos

Analyse website